top of page
Nail Art

Algemene voorwaarden

De antwoorden die je nodig hebt

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelsalon en een cliënt waarop Nagelsalon You&Me deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Inspanningen Nagelsalon You&Me

Nagelsalon You&Me zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagelsalon You&Me zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via whatsapp aan Nagelsalon You&Me melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelsalon You&Me 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt zal Nagelsalon You&Me de afspraak annuleren en 100% van de geboekte behandeling in rekening brengen.
Nagelsalon You&Me moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag (= 24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat gene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de beautysalon. Verhinderingen altijd telefonisch door geven!

Betalingen

Nagelsalon You&Me vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelsalon You&Me vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
Betaling dient meteen gedaan te worden. Dit kan contant, of via een betaalverzoek middels QR code te scannen. Betalen in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Nagelsalon You&Me vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelsalon You&Me aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelsalon You&Me neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en / of op een klanten registratie formulier. Nagelsalon You&Me behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Nagelsalon You&Me zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Aansprakelijkheid

Nagelsalon You&Me is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelsalon You&Me is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelsalon You&Me is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Nagelsalon You&Me geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie voor álle behandelingen vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere
styliste / salon.
• De cliënt zonder handschoenen (voor kunstnagels) met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
• De cliënt de kunstnagels herhaaldelijk heeft gestoten waardoor er lucht onder is gekomen of deze zijn afgebroken.
• De cliënt andere producten dan door Nagelsalon You&Me geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
• De cliënt zwanger is of medicijnen gebruikt die invloed hebben op de hechting van de kunstnagels. Meld bijzonderheden altijd aan uw nagelstylist.
• De cliënt de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Beschadeging en diefstal

Nagelsalon You&Me heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelsalon You&Me meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Nagelsalon You&Me doe er alles aan om een goede kwaliteit, diensten en producten te leveren, maar het kan een keer voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. In dat geval stel ik het zeer op prijs dat je contact met mij opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelsalon You&Me het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

bottom of page